Νομοθεσία

Αλιευτική νομοθεσία PDF Εκτύπωση E-mail
Έκδοση ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας. Αρμόδια Υπηρεσία: Αρμόδια Λιμενική Αρχή (και μέσω Κ.Ε.Π.)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση για την ατομική άδεια αλιείας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 με το κείμενο « δεν έχω υποβάλλει δικαιολογητικά
για έκδοση ατομικής ερασιτεχνικής - επαγγελματικής άδειας αλιείας σε άλλη Λιμενική Αρχή».
3. Έντυπο ερασιτεχνικής ατομικής αδείας αλιείας από Λιμενική Αρχή αξίας είκοσι (20) EURO
4. Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής τριών (03) EURO υπέρ ΜΤΝ.
5. Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής επτά (07) EURO υπέρ ΕΚΟΕΜ
6. Δύο φωτογραφίες ταυτότητος του ενδιαφερόμενου
7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.
8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.
9. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια
Υπηρεσία.
Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι διετής.
Ανανέωση ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής τριών (03) EURO υπέρ ΜΤΝ..
2. Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής πέντε (05) EURO υπέρ ΕΚΟΕΜΝ ή επτά (07)
ΕΥΡΩ στην περίπτωση που τελειώσουν οι σελίδες του βιβλιαρίου και στην περίπτωση
που η άδεια έχει λήξει. .
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας του
ενδιαφερομένου.
4. Προσκόμιση ατομικής ερασιτεχνικής αδείας αλιείας της οποίας ζητάται η ανανέωση.
5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.
6. Έντυπο ερασιτεχνικής άδειας αλιείας από Λιμενική Αρχή αξίας είκοσι (20) ΕΥΡΩ στην
περίπτωση που τελειώσουν οι σελίδες του βιβλιαρίου αλλά και σε περίπτωση που η
άδεια έχει λήξει..
7. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια
Υπηρεσία.
Απαγορευμένες μέθοδοι και εργαλεία
 • 1. Καταδυτικές συσκευές:
  Δεν επιτρέπονται οι καταδυτικές συσκευές παροχής αέρα για οποιαδήποτε μορφή αλιείας (πλην σπόγγων, οστράκων, κοραλλιών).
  2. Γρίπος ,γριγράκι , κυλοβρέχτης, μπραγάνι κλπ.:
  Είναι διχτυωτά συρόμενα αλιευτικά εργαλεία, που αποτελούνται από δύο παράλληλα δίχτυα (μπάντες) τα οποία συνδέονται με δίχτυ σε σχήμα σάκου. Το εργαλείο αυτό ρίχνεται από βάρκα στην θάλασσα σε περιοχές με ομαλό βυθό, και έλκεται από την ξηρά. Η αλιεία αυτή είναι παρόμοια με εκείνη της βιτζότρατας. Η χρήση αυτών των μεθόδων έχει απαγορευτεί από την 1-6-1952, σύμφωνα με το β.δ. από 11-7-1949 (ΦΕΚ 171 Α΄).
  3. Λεντίσια ή τσέτα
  Ειδική μέθοδος αλιείας που διενεργείται με ομάδα αλιευτικών σκαφών, τα οποία φέρουν δίχτυα που κυκλώνουν συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Στη συνέχεια , κρεμούν στο βυθό με σχοινιά άσπρες πέτρες και τις κινούν προκειμένου να εκφοβίσουν τα ψάρια και να τα κατευθύνουν προς τα δίχτυα ώστε να συλληφθούν. Έχει απαγορευτεί η χρήση της από την 1-1-1959, σύμφωνα με το β.δ. από 11-10-1957 (ΦΕΚ 222 Α΄).
  4. Γριγράκι:
  Μικρό κυκλικό δίχτυ,παρόμοιο με τα κυκλικά δίχτυα των γρι-γρι. Έχει απαγορευτεί η χρήση του από 31-12-1986, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 542/85 (ΦΕΚ 356 Α΄).
  5. Μονόκλωνα δίχτυα από Μεσηνέζα (Monofilament):
  Είναι ειδικός τύπος στατικών διχτυών, γνωστά ως κρυσταλιζέ, που κατασκευάζονται από νήματα μεσυνέζας (monofilament). Έχει απαγορευτεί η χρήση τους από 1-7-1978 σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 1094/15-11-77 (ΦΕΚ 356 Α΄).
  6. Εκρηκτικές και χημικές ύλες:
  Είναι ύλες και ουσίες οι οποίες ρίχνονται στη θάλασσα και φονεύουν ή ναρκώνουν ή παραλύουν , κάνουν τα ψάρια ανίκανα προς διαφυγή ώστε να συλλαμβάνονται εύκολα. Η μέθοδος αυτή προκαλεί μεγάλες καταστροφές στους υδρόβιους οργανισμούς και θεωρείται εγκληματική ενέργεια. Για το λόγο αυτό, εκτός από αλιευτική παράβαση είναι και ποινικό αδίκημα που τιμωρείται αυστηρά με μεγάλες ποινές φυλάκισης, όχι μόνο ο χρήστης αλλά και ο πωλητής και αυτός που μεταφέρει τις εκρηκτικές ύλες.
  7. Ιχθυοτροφία
  Απαγορεύεται η αλιεία με κάθε αλιευτικό εργαλείο και μέσο στις θαλάσσιες ζώνες, μπροστά από ιχθυοτροφία όπου γίνεται η εσόδευση και σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων ακτινοειδώς από τις εκβολές των εσοδευτικών στομίων των ιχθυοτροφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. από 16-8-53 (ΦΕΚ 254 Α΄) άρθρο μόνο του ν.δ. 420/70 αριθ. 44 (ΦΕΚ 81 Α΄) και του π.δ. 373/85 άρθρο 1 και 2 (ΦΕΚ 131 Α΄).
  8. Υποβρύχιο φως:
  Έχει απαγορευθεί με οποιοδήποτε τρόπο, η χρήση του υποβρύχιου φωτός στην αλιεία από 15-11-1977, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 1095/77 (ΦΕΚ 356 Α΄).
  Εξαίρεση : Εξαιρείται η περίπτωση των γρι-γρι νύχτας κατά την φάση της ανέλκυσης των διχτύων.
  9. Παρασυρόμενα δίχτυα (Drift nets).
  Είναι δίχτυα, απλάδια μεγάλου μήκους και άλτους, ελευθέρως παρασυρόμενα που ρίχνονται σε επιφανειακά νερά θαλασσών και χρησιμοποιούνται για την αλιεία μεγάλων πελαγικών μεταναστευτικών ψαριών (τόννος, ξιφίας). Έχει απαγορευτεί η χρήση τους από το 1993 σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. (ΦΕΚ 14 Α΄).
  10. Ζαργανόδιχτο
  Είναι μικρό κυκλικό δίχτυ, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αλιεία της ζαργάνας ή βελονίδας. Η αρχή λειτουργίας του είναι ίδια με αυτή των μεγάλων κυκλικών διχτυών (γρι-γρί). Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 320/97 (ΦΕΚ 224 Α΄) το εργαλείο αυτό καταργήθηκε στις 31-12-1998.
  11. Τράτα (βιτζότρατα)
  Σύμφωνα με το π.δ. 553/79 (ΦΕΚ 174 Α΄/31-7-79) απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών αλιείας σε σκάφη που φέρουν το συγκεκριμένο αλιευτικό εργαλείο.
  Επίσης από την 1-1-2002, απαγορεύεται η χρήση του εργαλείου της τράτας σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Καν.(ΕΚ) 1626/1994.
Απαγορεύεται η άσκηση της υποβρύχιας ερασιτεχνικής αλιείας:
 • Κατά το μήνα Μάιο κάθε χρόνο.
 • Αμέσως μετά τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.
 • Από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
 • Σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από: το σημείο όπου συνήθως κολυμπούν οι λουόμενοι.
 • τα λιμενικά έργα ή ναυτιλιακές σημάνσεις ή σκάφη ή άλλα πλωτά μέσα αλιείας, καθώς και τα δίχτυα με εμφανή σήμανση.
 • τα αγκυροβολημένα πλοία.
 • Σε θαλάσσιες ζώνες διέλευσης σκαφών, καθώς και εισόδους και εξόδους λιμανιών ή αγκυροβολίων.
Απαγορεύεται στους ερασιτέχνες υποβρύχιους ψαράδες:
 • Να αφαιρούν αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία άλλων ψαράδων.
 • Να εξακολουθούν να έχουν οπλισμένα τα εργαλεία, που είναι ειδικά για την υποβρύχια αλιεία, όταν βρίσκονται έξω από το νερό ή στη ξηρά.
 • Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος ή φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή. Επίσης απαγορεύεται να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές στα σκάφη και γενικά τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση διεξαγωγής ερευνών ή άλλων δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με την αλιεία για την οποία ο Υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων μπορεί να εγκρίνει τη χρησιμοποίηση καταδυτικών συσκευών παροχής αέρα για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.
 • Να χρησιμοποιούν καμάκι, που η προσωπική του χρήση να προέρχεται από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος.
 • Να χρησιμοποιούν δίχτυα σε οποιαδήποτε φάση της αλιείας.
 • Να αλιεύουν ψάρια βάρους μικρότερο από εκατόν πενήντα (150) γραμμάρια.
 • Να χρησιμοποιούν υποβρύχιο φως.
 • Οι ερασιτέχνες υποβρύχιοι ψαράδες, όταν είναι σε κατάδυση, υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα σημαντήρα (πλαστικό), χρώματος κίτρινου, οποίος να φέρει σημαία κίτρινη με διαγώνια κόκκινη γραμμή στην οποία αναγράφονται τα ψηφία Υ.Δ. (Υποβρύχια Δραστηριότητα) και ο οποίος πρέπει να είναι ορατός με κανονικές συνθήκες από απόσταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον μέτρων. Εάν ο υποβρύχιος ψαράς συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο πάνω στο μέσο αυτό. Ο υποβρύχιος ψαράς πρέπει να κινείται σε μια ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από το σημαντήρα ή το πλωτό μέσο.
Η ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 373/85 (Α’/131). Η ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία είναι η αλιεία που σκοπό έχει τη ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι το βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος. Οι ερασιτέχνες αλιείς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ατομική αστυνομική άδεια αλιείας που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ερασιτέχνες αλιείς που αλιεύουν από την ξηρά (άρθρο 232 Γενικός Κανονισμός Λιμένα).
Απαγορεύεται:
 • η ερασιτεχνική αλιεία με τη βοήθεια φωτεινών πηγών εξαιρείται η περίπτωση αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χεριού και με λαμπτήρα χωρίς καταυγαστήρα έντασης 500 κερίων.
 • η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία μισθωμένα ή μη.
 • η ερασιτεχνική αλιεία οστράκων, σπόγγων και κοραλλιών.
 • η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευμάτων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.
 • η ερασιτεχνική αλιεία με δίχτυα και παραγάδια το μήνα Μάιο κάθε έτους.
 • η ερασιτεχνική αλιεία με πεζόβολο στις εκβολές των ποταμών, σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς από αυτές και στα στόμια των ιχθυοτροφείων σε απόσταση 200 μέτρων ακτινοειδώς απ' αυτά.
 • Οι ερασιτέχνες αλιείς, που αλιεύουν με εργαλεία, που μένουν στη θάλασσα υποχρεούνται να σημαίνουν ώστε να είναι ορατά από 300 μέτρα τουλάχιστον.
Η ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τα εξής εργαλεία και περιορισμούς:
 • με δίχτυα απλά (όχι μανωμένα) μέχρι εκατό (100) μέτρα κατά σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο και με πλευρό ματιού μεγαλύτερη από 24 χιλιοστόμετρα.
 • με παραγάδια των οποίων ο αριθμός των αγκιστριών να μην υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, που βρίσκεται μέσα σ' αυτό. Ο συνολικός όμως αριθμός των αγκιστριών δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερασιτεχνών, που βρίσκονται στο σκάφος ή το πλωτό μέσο.
 • με παγίδες (Κοφινέλλα και Κιούρτοι) μέχρι δύο (2) από τα εργαλεία αυτά για κάθε ερασιτέχνη ψαρά και με μήκος πλευράς κάθε ματιού, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, μεγαλύτερο από σαράντα (40) χιλιοστά.
 • με πεζόβολο ένας για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, με μήκος πλευράς κάθε ματιού μεγαλύτερο από τριάντα (30) χιλιοστά και διάμετρο του πεζόβολου μικρότερη από δέκα (10) μέτρα.
 • με απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες καθετή, συρτή πεταχτάρι, τσαπαρί, παρακόλα, καλάμι, πετονιά, σαλαγγιά, χωρίς κανένα περιορισμό.
Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά:
Μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, εκτός από δίχτυα ή παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχειμεγαλύτερο βάρος
ένα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών (Epinephelus).

ΓΙΑ ΣΕΝΑ
ΠΟΥ ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ ΜΕ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ
ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ,
ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ.
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΩΡΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗ
ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ
Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ ή Θάλαμος Επιχειρήσεων
ΥΕΝ) (210- 4191219 ή 210-4191215)
Κέντρο Επιχειρήσεων Λ.Σ (ΚΕΠΙΧ) (210-4082621 Ή 210-4082622)

ΚΑΙ,
ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΣΕΝΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Β.): 166
Στείλτε στο e-mail μας κάποια είδηση
ή το άρθρο σας που θέλετε να δημοσιεύσουμε


psarontoufekas4@gmail.com